Pangsiun Anu Ihlas Bisa Bungah

11

SATIAP PNS tangtu aya mangsana anu disebut purnabakti. Ceuk istilah  BKD tea mah mangsa BUP (Batas Usia Pangsiun). Eta mah wayahna daek teu daek, masingkeur nimat jadi pejabat, tapi lamun geus manjing waktu kudu lengser tina kalungguhan wayahna, teu bisa dipundurkeun najan ukur sapoe oge.

“Malah saking bageurna pamarentah, sataun samemeh pangsiun tiap pagawe dibere kasempetan pikeun adaptasi jeung masarakat, anu disebut mangsa MPP (Menjelang Persiapan Pensiun) tea. Enaknya Tong, sataun landing teu kudu gawe, tapigajih mah angger ngocor,” ceuk Mang Suadma.

“Atuh sanes raos-raos deui Mang, malihan langkung tiraos. Margi sejeroning sataun ukur henang-hening teu kedah lebet ngantor,ari gajih tetep ngagolontor,” walon Si Otong.

“Bener ogenya Tong, asa kudu kumaha alusna pamarentah ka kaom gajih, estuning dianakemaskeun. Tapi sok aya kitu, PNS nu nyokot MPP?” tanya Mang Suadma.

“Tah, eta mah gumantung kana pribadina masing-masing, Mang! Aya nu nyandak MPP, seueur oge anu henteu!” walon Otong.

“Oh… kitu? kira-kira loba keneh nu nyokot MPP atawa nu henteu?” tanya Mang Suadma panasaran.

“Rupina rebu hiji nu nyandak MPP teh Mang. Manawi tiasa di etang kuramo sepalih nuleres-leres nyandak MPP teh,” walon Si Otong.

“Aya kitunanya Tong, komo Mamang mah saendengna euweuh nu ngagajih rarasaan da asa jongjon tur nimat hirup teh. Atuh pangasilan ukur tina buburuh koprek (ronda), kalan-kalan bari jeung dianjuk deuih, tapi da tenang bae asal tumarima. Da rejiki mah aya hareupeun,” tembal Mang Suadma.

“Leresnya, atuda Mamang mah tumarima kana saniskara anu dipaparin ti Gusti Nu Maha Suci,” jawab Si Otong.

“Atuh heueuh, atuda ari rek ngalajur napsu bae mah moal aya anggeusna. Sabab sipat ning manusa, ngan rek kurang jeung kurang bae. Geus pangsiun mah kari dinikmati jeung disukuri. Rasa sukur nu leuwih hade kayaning ngalobakeun ibadah ka Alloh Swt. Peupeuriheun keur jeneng sagala teu kaboro, teu kaboro salat, teu kaboro katajug, teu kaboro gaul jeung rahayat jeung rea-rea deui teu kaborona. Lamun mangsana pangsiun anggeur dederegeng neangan pagawean, eta teh sarua jeung teu karasa nimatna pangsiun. Ari pangsiun teh kudu ihlas bisa bungah (kembung di tengah) alias beuteungna belentuk da jiwana ngarasa merdika. Apanan anu teu ihlas mah memeh pangsiun geringan bae, lir geus pangsiuna tambah sangsara tepi ka lesna da teu ihlas tea,” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)