Sabaraha Regana Kalungguhan Teh? Dhoh…!

31

TEUING enya, duka bener, danget-danget ieu rek aya mutasi. Biasana keur anu ambisi mah unggal aya rek aya mutasi atawa promosi, semu nu panas hareudang. Kagila-gila teuing, kana haliah dunya teh kawas nu rek dibawa paeh. Teu kaop ninggang di jalma nu ipis iman, bakating ku hayang nyangking kalungguhan (jabatan), teu sirikna sisiku jeung babadug. Nu model kitu teh rereana di daerah batur da di lembur urang mah duka teuing…!

“Sakapeung sok hayang seuri Mamang mah Tong. Ceuk beja di daerah sejen, unggal mutasi atawa promosi teh, sok aya bae gesehna. Upamanabae, pangkatna luhur, jabatanana handap. Sabalikna,  golonganana handap ujug-ujug cle, ngadiukan jabatan luhur. Ari jawaban BKD, baruk teh dimana-mana oge sok aya bae ari kakaliruan mah. Bener kitu eta  teh Tong? Ceuk Mamang anu bodo aneh oge!”  omong Mang Suadma.

“Teu  kedah aneh atuh Mang, margi upami teu kitu sanes ge birokrasi,” walon Si Otong.

“Apanan kriteria promosi jabatan teh puguh poin-poina. Saperti, prestasi, dedikasi, kreatip, inopatip jeung sabangsana. Naha aya deui nu salian ti eta?” Mang Suadma malik nanya.

“Mamangna saur saha pagawe kedah berprestasi, dedikasi, inovasi sareng sanes kantenna. Terang timana Mamang eta istilah teh?” tanya Si Otong.

“Ah… eta mah dikira-kira ku Mamang we, sugan we aya benerna. Buktina anu pangaweruhna luhur tur pangalaman kerjana lumayan tur hade deuih, tapi angger we ulukutek teu ised-ised,”  jawab Mang Suadma.

“Saleresna, sadayana oge parantos uninga pasaratan kanggo promosi jabatan teh. Komo aranjeunna  mah garaduh kamera sisitipi, piraku rengkak paripolah aparatna teu ka uninga?” tanya Si Otong.

“Lain teu kadeleh ceuk Tong, tapi bisa bae pura-pura meungpeun carang. Lamun teu kitu, sisitipina eror, nu hade jadi tibalik, katenjona bureng. Pon kitu nu goring bisa bae katenjona alus lantaran sisitipina kapeureupeunan. Ongkoh masa kerjana eta jalma teh geus lila, golonganana sakitu mah teu handap-handap teuing, gawena hade, tapi aneh bin ajaib unggal aya mutasi, semet hayang jadi eselon tilu  hese beleke. Diusulkeun mah kudu kumaha, tapi jawabanna baruk teh deukeut kana pangsiun. Pangsiun? Entong boroning rek pangsiuna 2-3 taun keneh, dalah isukan rek kiamat ge ari geus kuduna nyangking kalungguhan mah bikeun we atuh da moal doraka ieuh lain? Jalmana kalah ka ngomong, sabaraha sih regana kalungguhan teh? Dhoh…!” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)