Nya Digawekeun Nya Kudu Mayar

35

TIAP taun di unggal propinsi sok ngayakeun pesta olahraga anu dikokojoan ku organisasi olahraga nu aya di eta daerah, kabopaten/kota jeung saterusna. Ngan cenah jeung baruk, eta waragad keur ngayakeun   kegiatan olahraga anu sakitu badagna kabejakeun dikurud atawa dikuranganana lain saeutik. Biasa, alesanana keuna ku repokusing (repot ku kapusing) alatan kabentur bencana non alam anu kudu dibebenah  kalawan merlukeun waragad anu sakitu rongkahna, cenah eta oge.

“Kabejakeun di kabopaten sejen anu kawilang mamur, angger ngarahuh lantaran waragad anu tadina munyah manyeh ayeuna dikurangan. Najan kitu, keur daerah anu beubeunangan badag mah moal pati ngarumas teuing, heueuh nya Tong?” tanya Mang Suadma.

“Atuh leres Mang, da kumaha-kumaha oge aya keneh larna, boh sakitu sakieu teh. Lebah daerah sanes anu kabopaten werit ku artos, tangtos bakal langkung ti ngarumas, manawi kitu nya Mang?” Si Otong malik nanya.

“Nya heueuh atuh, kabopaten/kota anu pangasilanana badag lebah beaya olahraga dikurangan angger ngarahuh, mana komo daerah minim, jigana saditueun ti ngarahuh alias matak menit bin jangar,” jawab Mang Suadma.

“Manawi kedah nampi nya Mang?  Atuda kumaha mana kitu ge luyu sareng kamampuhan daerah masing-masing, manawi. Sanaos dipaksakeun oge da buktosna sakitu kaayaan, moal tiasa ngarobih kana itung-itungan,” tembal Si  Otong.

“Heueuh kana kituna mah kaula ge ngarti, ngan asa kacida lamun eta waragad keur kagiatan olahraga tingkat propinsi kudu diteumbleuhkeun ka organisasi olahraga, asa kacida,” omong Mang Suadma.

“Mamang teh kedah ngartos bae atuh, apanan anu diperyogikeun teh seueur, sanes kanggo biaya olahraga bae. Seueur waragad anu kedah kacumponan kanggo kapentingan saniskara pangwangunan,” tembal Si Otong.

“Nyaneh mah ari diajak badami atawa ngobrol teh sok mangmilukeun ka bandar bae. Cik sakali-kali mihak kanu katalangsara. Kaasup ka organisasi olahraga anu kiwarikeur bagbigbug neangan duit keur waragad pertandingan anu diayakeun tiap taun,” omong Mang Suadma.

“Sanes mangmilukeun ka bandar Mang, sanaos abdi pagawe Pemda ge,” walon  Otong.

“heueuh aing ge ngarti, cik pikirkeun ku andika, ongkoh atlet teh kudu dititah milu olahraga tingkat propinsi, tapi waragadna kudu diteumbleuhkeun ka oragnisasi olahraga, asa teu kaharti ka mah. Lamun dibasakeun mah, nya digawekeun, nya kudu mayar, asa telenges. Kuduna ge nu ngagawekeun anu mayar, lain nu gawe kudu olok nya tombok, pedah naha? Asa ku teungteuingeun. Aya nu daekeun ngurus organisasi olahraga ge geus untung, ulah dipipisek, jah…!” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)