Wakil Rayat Kudu Jadi Conto Keur Rahayat

30

KACATURKEUN dina media, sawatara anggota legislatip kabaud urusan dana aspirasi tepi ka kudu urusan jeung aparat penegak hukum. Asa lain sakali dua kali wakil rayat diporostel kunu wajib alatan diduga mengpar tina aturan enggoning ngagolangkeun dana aspirasi. Eta beja duka bener, teuing enya, ari geus sumebar dina media massa, rek loba alesan jeung loba uget, anu puguh mah ngaranna geus codeka di mata masarakat.

“Enya kitu eta tehnya Tong?K abejakeun aya wakil rayat dipariksa ku aparat penegak hukum?” Tanya Mang Suadma.

“Piraku bohong Mang, tangtos leres, piraku dipariksa teu pupuguh upami taya sabab musababna,” walon Si Otong.

“Pedah naha cenah, ngerakeun teuing.Ari ngomong pagede-gede sungut demi ngabela rahayat, geuningan ahirna diperostel (dicehcer

pertanyaan) ku aparat hukum lantaran kabejakeun lumat-lamot duit rayat,” omong Mang Suadma.

“Manawi parantos numbuk dina apesna, Mang. Boa-boa lamun ditalungtik langkung jero lain sual dana aspirasi bae. Bisa jadi anggaran sejenna oge (boa-boa)aya nu diutak-atik demi neangan kauntungan pribadi,” ceuk Otong.

“Nistanya Mang, lamun enya tea aya wakil urang anu linggih di gedong dewan dipariksa sababaraha jam tina pasualan anggaran taun kamari,” ceuk Si Otong.

“Lain nista-nista deui. Duka lamun nu jauh kabedug mah. Lebah wakil rayat nu dipihormat, katurug-turug dituduh ngakalan anggaran, apanan leuwih tinista deui. Nyalara nya wiring alias wiwirang di kolong catang, nya gede panjang,” tembal Mang Suadma.

“Naon pihartieunananya Mang eta kalimah teh?”tanya Si Otong.

“Atuh wiwirang gede pisan, hanas nuduh ka ekskutip baruk the koruptor (purah koropsi), manipulasi jeung sajabana. Lebah rea kajadian anggota dewan dipariksa ku aparat penegak hukum eta mah atuh saditueun tiwirang,” ceuk Mang Suadma.

“Saurna gajih dewan the muncekil, kunaon masih keneh keukeuleuweuh bae ku duit anu lain hakna,” omong Si Otong.

“Nya kitu tea, masing gajihna digede angger we jiga nu halabhab (haus) kana fulus. Baruk rek merjoangkeun aspirasi rayat, ari anu diperjoangkeunana angger miskin tur malarat, lebah nu merjoangkeunana lubak-libuk teu kalebok. Wakil rayat model kitu ulah rek diparilih deui, keun sina ngalanggur deui, sugan teu karesel. Ari wakil rayat teh rengkak paripolahna (idealna) kudu jadi picontoeun sakumna rahayat. Sabab kangaranan wakil rayat disebutna oge yang mulia, tapi dina seuhseuhanana geseh. Nu matak wakil rayat kudu jadi conto,  keur sakumna rahayat. Lain tibalik, matak kasebeleun rayat,” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)