Pinter Can Karuhan Bener, Bro…!

35

GEUNINGAN keur jaman Mang Suadma baheula, nu pinter teh beunang diitung ku ramo sabeulah. Harita nu palinter teh rereana anak jalma jegud atuda sakolana oge di puseur dayeuh (ibu kota), nya meureun kumaha teu rek pinterna eukeur mah di kolotna sagala nyampak. Beda jeung alam kiwari, nu palinter the ngabadeg.


“Abong jaman kamajuan, ayeuna mah jalma pinter teh jenuk pisan. Keur jaman Mamang mah nu pinter the di lembur ukur hiji dua, eta ge anak pangkat anu neruskeun sakola ka kota. Da anak kuricak mah bororaah kabual nyakolakeun ka nuleuwih luhur, dalah keur nyumponan kabutuh sapopoe ge kacida ripuhna. Numatak teu aneh mun harita rea jalma werit ku pangarti, tuna kukabisa,” ceuk Mang Suadma.


“Saurna kapungkur mah hoyong sakola SLA ge kedah ka ibu kota kabopaten. Geuningan ayeuna mah sakola perguruan tinggi ge aya di tingkat kacamatan. Numawi ngilari elmu teh gampil ayeuna mah, asal kersa tur gaduh waragadna” walon Si Otong.


“Meureunan kaasup anjeunnya Tong, sempet ngasaan sakola di paguron luhur (parguruan tinggi) tug nyangking predikat sarjana. Sukur atuh Mamang mah bungah anu aya, peupeuriheun jalma baheula kabisana ukur ulukutek bae sidurun yanghareupan tarang hawu,” ceuk Mang Suadma.


“Atuda benten jamana Mang, upami teu sakola luhur ayeuna mah tiasa kakantun ku kamajuan jaman. Mayunan kamekaran jaman kedah disarengan kudisiplin elmu luyu sareng kompetensi masing-masing,” tembal Si Otong.


“Tapi kahade Tong, Mamang wasiat kaanjeun ulah ukur pinter wungkul,” ceuk Mang Suadma

“Maksad Mamang kumaha kitu?” tanya Si Otong, panasaran.

“Heueuh…., saking ngabadegna jalma pinter, dina rengkak paripolahna matak menit najan dibandungan kunu pinter deui oge, mana komo ku nu bodo,” tembal Mang Suadma.

“Teu sadaya nu pinter ngalieurkeun jalmi rea atuh Mang?” omong Si Otong.

“Enya teu kitu kabeh, tapi aya oge nu pinter purah minteran bae batur. Asa pang bisana jeung panghebatna. Dalah kapinteranana ukur keur neangan kasalahan nu sejen, lain keur kamaslahatan balarea. Ceuk Mamang, anu teu bodo-bodo acan, rea nu pinter tapi can karuhan bener, bro! Da pinter mah nomer 4. Ceuk kolot baheula, urang kudu jadi jalma anu cageur, bageur, bener, pinter jeung singer (inovatip). Rea nupinter tapi laku lampahna teu cageur, bageur jeung bener. Sarua jeung hitut, jah…! Untung nu kitu teh ayana di daerah batur, di lembur urang mah boa-boa aya sasaruanana,” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)