Pihapekeun Pamajikan Ka Mitoha

72

SALILA urang dititah caricing di mah da rarasaan teh asa hareurin ku lengkah. Rek indit-inditan inggis jeung bisi katepaan pirus, komo ruang-riung mah matak rareuwas, pon kitu mun rek sasalaman, asa tambah kasengker rek patarema leungeun teh. Antukna lamun rek dipikiran mah matak ararambek teu puguh  dumeh rea pangabutuh anu can kacumponan alatan kasengker sagalana.

“teu kamana-mana Mang dinten ieu?” tanya Si Otong, ngabalibitan.

“Kamana kamendi atuh, dijero imah bae sieun aya lini (gempa bumi). Pon kitu incah ti mah sieun keulat pirus, asa euweuh mendingna,” tembal Mang Suadma.

“Sing sobar bae atuh Mang, namina ge urang teh nuju ihtiar sangkan  sadayana aya dina kasalemetan, teu keuna ku wabah anu matak  pibalaieun. Langkung sae Mamang aya di bumi, ulah kamana-mana,” omong Si Otong.

“Ceuk andika kitu soteh, apanan Mamang mah lamun teu ngalengkah moal ngokoh, lila teu indit meureunan tambah  werit ku duit jeung seterusna,” omong Mang Suadma.

“Ah…Mamang mah ari nyarios teh sok diaya-ayakeun. Apanan abdi ge salami cicing bae di bumi teu aya itu teu aya ieu, biasa-biasa bae,” tembal Si Otong.

“Heueuh da anjeun mah masing saban poe ngeukeupan pamajikan ge da unggal bulan boga tandegan, gajih ti nagara. Sugan kaula, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun teu indit teu boga duit jeung saterusna. Nu matak jaman sakieu, nu tenang caricing di imah iwal ti kaom gajih anu teu terdampak ku eta pirus,” tembal Mang Suadma.

“Ah… saur saha Mamang teh, sadayana oge sami keuna ku eta bangbaluh,” jawab Si Otong.

“Ulah sok ngaleuleungit rejeki ti Gusti Nu Maha Suci, masing sakumaha rea jalma nu ngangluh alatan kabentur ku kaayaan angger we nu boga pancuran emas mah leuwih onjoy tibatan anu hirupna koreh-koreh cok,” omong Mang Suadma.

“Manawi sami bae jalmi mah sok silih tuduh atanapi sawang-sinawang sareng nu sanes. Rupina teu aneh, Mang. Punten tumaros, dupi tuang istri asa tos lami tara katingali, manawi nuju aya garapan pirejekieun?” tanya Si Otong.

“Waduklah… saprak usum caricing di imah, Mamang mere bongbolong ka pamajikan. Eta mah rek nuturkeun Mamang heug, asal daek hirup prihatin satungtung kieu. Atuh bisi hayang mindah-mindah rasa bari mantuan kolot itung-itung tititah milu dahar, teu langkung. Mamang moal maksa nu penting padu manggih dahar bae ayeuna mah. Ceuk dina medsos mun teu kabual ngabayuanana Pihapekeun Pamajikan Ka Mitoha ambeh sarua entengna tina bangbaluhhirup. Sasapaan teuing…!” ceuk Mang Suadma.(Kang Emsul)