Domba Dikarantina Diparaban, Komo Manusa

28

Saumur-umur nyunyuhun hulu, asa karek ayeuna-ayeuna jalma saalam dunya digeunjleungkeun ku panarajang pirus anu kawilang ganas. Atuda kumaha teu kitu, matak inggis ku bisi, rempan ku beja, meh unggal usik ngadenge sora mobil ngeong-ngeong. Urang lembur mah mun aya mobil disadana ngeong-ngeong teh, kandi poharana lamun lain mawa layon.

“Geus nincak kadua taun ieu, jenuk jalma bingung, katutug ku karipuh nu taya sudana, alatan kahirupanana ngagejret balukar terdampak ku ieu panyakit,” omong Mang Suadma.

“Sing sobar bae atuh Mang, bade aral-aral ka saha manawi nuju dikersakeun Ku Nu Maha Kawasa. Apanan urang teh ihtiar mah kedah kumaha pikeun ngingkahan eta balai. Atuh ihtiar lahir nuju dilakonan pon kitu ihtiar batin oge sami, munajat ka Gusti Nu Maha Suci!” walon Si Otong.

“Heueuh kana kitu mah, ngan rasa hariwang mah tetep aya, malahan matak sedih dumeh domba boga Mamang saprak usum lokdon kalah kabangbalerkeun. Apanan ayeuna teh keur usum caricing di imah demi ngingkahan tina panarajang pirus anu kawilang jahat. Salila Mamang teu kandi-kandi antukna ingon-ingon ge kabawa kubra,” walon Mang Suadma.

“Teu kedah repot-repot Mang, kantun maraban we naon sesahna,” jawab Si Otong.

“Heueuh nyungur (ngomong) mah gampang, kaula ge nyaho nu kitu mah, teu kudu dipapatahan. Ngan Mamangna kumaha rek ngalengkahna, apanan ngala jukut keur parab domba teh lain pagawean enteng-enteng. Kudu ngala jukut atawa ngarit kaleuweung, mapay lebak nyorang bubulak, da teu diparaban mah domba teh bisa bangkar!” jawab Mang Suadma.

“Eta mah wayahna we Mang, manawi resiko nu gaduh parabaneun, margi upami teu diparaban eta domba, tiasa dosa kanggo Mamangna,” ceuk Si Otong.

“Nya eta mah sakuat tanaga, belaan Mamang beuteung can dieusian ge geus kurusak-kurusuk ke kebon neangan parab. Atuda Mamang ge boga rasa perikadombaan, lamun eta mahluk Alloh diantep karep, dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban, cek kasarna, matak dosa doraka da eta ge sasama tunggal mahluk,” cek Mang Suadma.
“Leres nya Mang, sae pisan Mamang mah,” jawab si Otong.

“Sae-sae 70, bongan Mamang hayang ngingu domba anu salina dikandangan (mun ayeuna mah dikarantina). Kudu tanggungjawab kana naon-naon anu dipilampah ku urang, domba bae dikatantina wajib diparaban, mana komo manusia anu diparentahkeun cicing diimah. Kahade ari pangaturan teh ulah nu matak nyangsarakeun papada kaula, sabab doa anu teraniaya pasti dikabul ku Alloh Swt. Naha teu sieun kawalat?” tanya Mang Suadma.(Kang Emsul)