TPP, Gajih, Obyekan, Angger Gagaro Hulu (II)

25

HAYANG boga duit anu jumlahna saditueun ti muncekil saperti tina ladang Tambahan Pangasilan Pagawe (TPP), gajih, obyekan jeung sajabana, keur ukurang jalma leutik mah moal erep keur maraban anak incu. Komo sakieu keur jaman sulit, harese ngala duit tur matak murilit kana peujit, asa  katurug katutuh kukaripuh bae. Da heueuh atuh, karasa pisan ripuhna keur jalma anu hirupna koreh-korek mah, iwal ti kudu parsoh ka Gusti Nu Maha Suci.

“Sabaraha jumlah-jamlehna eta pangasilan sabulan ti sababaraha sumber anu sakitu gedena keur tiappagawe teh, nya Tong?” tanya Mang Suadma.

“Pokona, jumlahna sa-ehem we Mang. Kanggo ukuran Mamang mah moal kawadahan. Kumaha kitu, Mang?” Si Otong malik nanya.

“Asa kacida nya Tong, lamun eta pangasilan anu sakitu rongkahna, tapi aya keneh pagawe anu melid gawe. Malahan embung kasasaban ku tamu tulang, sieun duitna kaciwit jeung rea-rea deui. Asa kagila-gila teuing sakitu hirup diwowoy ku pamarentah teh,” ceuk Mang Suadma.

“Aya nu model kitu, Mang? Bilih eta mah ayana di daerah sanes da di lembur urang mah asa moal teu aya,” ceuk Si Otong, api-api teu apal.

“Gandeng lah, andika mah ari ngomong teh sok bulat-beulit saperti anu pura-pura enya,” jawab Mang Sudma.

“Ari kitu kedah kumaha?” tanya Si Otong.

“Ari kahayang rayat mah sajeroning  mere pangladen ka masarakat ulah ukur puraga tamba kadengda, atawa semet ngagugurkeun kawajiban. Rek kumaha majuna ieu lembur lamun  dina milampah prohram ukur kopi pasteu, ukur ngajalankeun tali paranti, tanpa dibarengan ku inopasi jeung kreasi,” tembal Mang Suadma.

“Ti kapungkur ge kedahna mah kitu, kumaha carana tiasa masihan pangladen ka sakumna rahayat kalawan prima,” tembal Si Otong.

“Atuh heueuh, da kudu imbang antara beubeunangan jeung pagawean  nu dipilampah teh. Endi atuh rayat mah sakieu keur sumarat-sumangsangna kukahirupan, moal aya nu boga beubeunangan saperti pagawe teh. Apanan ari gajih, TPP jeung pangasilan sejenna kudu kakesangan,” omong Mang Suadma.

“Leres pisan Mang!” tembal Si Otong.

“Nu matak Mamang panuju pisan, aya keneh pejabat anu teu weleh umajak ka  sakumna aparatur ulah terjebak dina urusan rutinitan, tanpa kreatipitas. Sebab kahirupanana geus dijamin ku nagara, nu matak gawena oge kudu soson-soson demi ngabela nusa jeung bangsa. Atuda kumah ieu mah, ongkoh digajih, meunang TPP lir obyekan mah, tapi angger bae gagaro hulu. Erek ge tarimakeun kalawan disukuran ku cara milampah gawe nu bener sangkan hirupna barokah. Kahade ari jadi jalma teh ulah sok papaehanan, bisi…” ceuk Mang Suadma, teu kebat nyaritakeunana.(Kang Emsul)